Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŚ 2014 – 2020) przygotowany został przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem. Podstawowym źródłem finansowania RPO WŚ 2014 – 2020 są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, któremu towarzyszy wkład krajowy, zarówno publiczny, jak i prywatny. Na finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014– 2020 przeznaczono środki EFRR w wysokości 980 704 066 € oraz EFS w wysokości 383 839 527 €. Wydaniu tych pieniędzy w województwie przyświecać ma nadrzędny cel, którym jest poprawa warunków sprzyjających budowie innowacyjnej, konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. Cel ten jest uzupełniony poprzez jedenaście priorytetów:

Priorytet 1. Innowacje i nauka.

Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R.
Działanie 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.
Działanie 1.3. Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw.

Priorytet 2. Konkurencyjna gospodarka.

Działanie 2.1. Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.
Działanie 2.2. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.
Działanie 2.3. Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw.
Działania 2.4. Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.
Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
Działanie 2.6. Dokapitalizowanie Instrumentów Finansowych.

Priorytet 3. Efektywna i zielona energia.

Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej.

Priorytet 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe.

Działanie 4.1. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków.
Działanie 4.2. Gospodarka odpadami.
Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa.
Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.

Priorytet 5. Nowoczesna komunikacja.

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa.
Działanie 5.2. Infrastruktura kolejowa.

Priorytet 6. Rozwój miast.

Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF.
Działanie 6.2. Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego mobilność miejska – ZIT KOF.
Działanie 6.3. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF.
Działania 6.4. Infrastruktura drogowa – ZIT KOF.
Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.
Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF.

Priorytet 7. Sprawne usługi publiczne.

Działanie 7.1. Rozwój e-społeczeństwa.
Działanie 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.
Działanie 7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna.
Działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.

Działanie 8.1. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego..
Działanie 8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się.
Działanie 8.3. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
Działania 8.4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.
Działanie 8.5. Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Priorytet 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Działanie 9.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia.

Priorytet 10. Otwarty rynek pracy.

Działanie 10.1. Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.
Działanie 10.2. Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.
Działanie 10.3. Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników przez publiczne służby zatrudnienia, WK OHP oraz podmioty akredytowane przez MPiPS.
Działanie 10.4. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.
Działanie 10.5. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Priorytet. 11. Pomoc techniczna.