Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 został przygotowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wsparcie UE w realizacji RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego przewidziana została kwota w wysokości 1 242 117 496 € (EFRR) i 486 154 599 € (EFS). Głównym celem RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego jest wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych, a także wzrost aktywności społecznej. Cel ten osiągany będzie poprzez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych zawartych w priorytetach:

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych.
Działanie 1.2. Innowacyjne firmy.
Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości).
Działanie 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja.
Działanie 1.5. Nowoczesne firmy.

Priorytet 2. Kadry dla gospodarki.

Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Działanie 2.3. Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych.
Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Priorytet 3. Cyfrowy region.

Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego.
Działanie 3.2. Wysoka jakość e-administracji.
Działanie 3.3. E-zdrowie.

Priorytet 4. Efektywność energetyczna.

Działanie 4.1. Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii.
Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w M Ś P.
Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.
Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski.
Działanie 4.5. Wysokosprawne wytwarzanie energii.

Priorytet 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Działanie 5.1. Gospodarowanie odpadami.
Działanie 5.2. Gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie 5.3. Bioróżnorodność (Ochrona różnorodności biologicznej).
Działanie 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem.

Priorytet 6. Kultura i dziedzictwo.

Działanie 6.1. Infrastruktura kultury.
Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne.

Priorytet 7. Infrastruktura transportowa.

Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa.
Działanie 7.2. Infrastruktura kolejowa.

Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji.
Działanie 8.1. Wspieranie kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich.

Priorytet 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Działanie 9.2. Infrastruktura socjalna.
Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna.

Priorytet 10. Regionalny rynek pracy.

Działanie 10.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy.
Działanie 10.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.
Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia.
Działanie 10.4. Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
Działanie 10.5. Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe. Działanie 10.6. Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.
Działanie 10.7. Aktywne i zdrowe starzenie się.

Priorytet 11. Włączenie społeczne.

Działanie 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Działanie 11.3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwia dostępu do zatrudnienia.

Priorytet 12. Pomoc techniczna.