Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 jest instrumentem mającym na celu realizację działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych na terenie Unii Europejskiej. Obszar interwencji Programu wynika również ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Działania realizowane w ramach Programu finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne. Na realizację WRPO, województwo wielkopolskie otrzyma 2 379 506 417 €.
Cel główny programu określono jako poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Cele szczegółowe zawarte są w dziesięciu priorytetach:

Priorytet 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki.
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.
Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Priorytet 2. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Priorytet 3. Energia.

Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska.

Priorytet 4. Środowisko.

Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych.
Działanie 4.2. Gospodarka odpadami.
Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa.
Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Działanie 4.5. Ochrona przyrody.

Priorytet 5. Transport.

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu.
Działanie 5.2. Transport kolejowy.

Priorytet 6. Rynek pracy.

Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.
Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi. Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów
adaptacyjnych.
Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Priorytet 7. Włączenie społeczne.

Działanie 7.1. Aktywna integracja.
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.
Działanie 7.3. Ekonomia społeczna.

Priorytet 8. Edukacja.

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie.
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy.

Priorytet 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.

Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych.
Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Priorytet 10. Pomoc techniczna.

Działanie 10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i
wdrażania WRPO 2014+. Działanie 10.2. Informacja i promocja WRPO 2014+.