Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 jest narzędziem realizacji postulatów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla okresu 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie RPO WZ jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Główne obszary wsparcia RPO WZ to gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo. Celem RPO WZ jest między innymi budowanie gospodarki opartej na rozwoju sfery B+R i innowacjach, promowanie gospodarki efektywnej,
konkurencyjnej i przyjaznej środowisku, tworzenie nowych miejsc pracy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 realizowany będzie przy zaangażowaniu 1 150 818 353 € z EFRR i 450 420 863 € z EFS. Cele szczegółowe Programu zawarte są w dziesięciu priorytetach:

Priorytet 1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.

Działanie 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
Działanie 1.2. Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw.
Działanie 1.3. Rozwój publicznej infrastruktury B+R.
Działanie 1.4. Wdrażanie wyników prac B+R.
Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia.
Działanie 1.7. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.
Działanie 1.8. Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Działanie 1.9. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe.
Działanie 1.10. Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego.
Działanie 1.11. Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.
Działanie 1.12. Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Działanie 1.13. Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 1.14. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Działanie 1.15. Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.
Działanie 1.16. Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu.
Działanie 1.17. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju.

Priorytet 2. Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 2.1. Kreowanie zachowań zasobooszczędnych.
Działanie 2.2. Kreowanie zachowań zasobooszczędnych w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 2.3. Transport miejski.
Działanie 2.4. Transport miejski w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Działanie 2.5. Transport miejski w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Działanie 2.6. Transport miejski w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 2.7. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
Działanie 2.8. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Działanie 2.9. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
Działanie 2.10. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Działanie 2.11. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.
Działanie 2.12. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.
Działanie 2.13. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.
Działanie 2.14. Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii.

Priorytet 3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 3.1. Ochrona zasobów wodnych.
Działanie 3.2. Zarządzanie ryzykiem powodziowym.
Działanie 3.3. Poprawa stanu środowiska miejskiego.
Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu.
Działanie 3.5. Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych.
Działanie 3.6. Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.
Działanie 3.7. Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.
Działanie 3.8. Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Priorytet 4. Naturalne otoczenie człowieka.

Działanie 4.1. Dziedzictwo kulturowe.
Działanie 4.2. Wzmocnienie instytucji kultury.
Działanie 4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.
Działanie 4.4. Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody.
Działanie 4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.
Działanie 4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Działanie 4.7. Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt.
Działanie 4.8. Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.
Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych.

Priorytet 5. Zrównoważony transport.

Działanie 5.1. Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich).
Działanie 5.2. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Działanie 5.3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Działanie 5.4. Budowa i przebudowa dróg powiatowych.
Działanie 5.5. Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych.
Działanie 5.6. Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych.
Działanie 5.7. Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem.

Priorytet 6. Rynek pracy.

Działanie 6.1. Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy.
Działanie 6.2. Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych.
Działanie 6.3. Wsparcie dla osób zwolnionych , przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.
Działanie 6.4. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.
Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Działanie 6.6. Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Działanie 6.7. Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Priorytet 7. Włączenie społeczne.

Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Działanie 7.2. Usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej w KIS, CIS, ZAZ, WTZ.
Działanie 7.3. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Działanie 7.4. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych).
Działanie 7.5. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie.
Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Działanie 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

Priorytet 8. Edukacja.

Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.
Działanie 8.2. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Działanie 8.3. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Działanie 8.4. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Działanie 8.7. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Działanie 8.8. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Działanie 8.9. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 8.10. Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

Priorytet 9. Infrastruktura publiczna.

Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowia.
Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna.
Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
Działanie 9.4. Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Działanie 9.5. Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 9.6. Ośrodki popularyzujące naukę.
Działanie 9.7. Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 9.8. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.
Działanie 9.9. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
Działanie 9.10. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.