Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się z Nami. Nasz adres biuro@cdbs.pl lub telefon (085) 748 53 83
+48 609 552 223.


Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wsparcie (dofinansowanie) w ramach danego Działania

Beneficjent – to wnioskodawca, z którym Instytucja Wdrażająca podpisała umowę o udzieleniu wsparcia (dofinansowanie)  na realizację projektu

Projekt – przedsięwzięcia opisane we wniosku, będące przedmiotem umowy o udzieleniu wsparcia między beneficjentem a Instytucją Wdrażającą.

Wydatki kwalifikowalne –  są to wydatki niezbędne dla realizacji projektu i poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, lecz nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wydatki niekwalifikowalne – są to wydatki lub koszt niekwalifikujące się do wsparcia ze środków przeznaczonych na realizację danego programu.

Umowa o dofinansowanie – jest to umowa zawarta z wnioskodawcą, na podstawie której, wnioskodawca realizuje projekt współfinansowany w ramach danego programu.

Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/ lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro

Małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50  pracowników i którego roczny obrót i/ lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro

Średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250  pracowników i którego  roczny obrót  nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro

Sektor MSP (MŚP) – jest to powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotacja – jest to kwota uzyskana na realizację projektu, stanowiąca bezzwrotną pomoc finansową. Wypłacana w formie refundacji kosztów lub zaliczek

Maksymalna wysokość wsparcia – jest to maksymalna kwota dotacji, jaką może uzyskać beneficjent na dofinansowanie swojego projektu.

Minimalna wysokość wsparcia – jest to najniższa kwota dotacji, jaką może uzyskać beneficjent na dofinansowanie swojego projektu.

Generator wniosków – jest to program komputerowy, za pomocą którego Wnioskodawca wypełnia elektronicznie wniosek do wybranego w ramach funduszy strukturalnych programu.

Pomoc de minimis –  to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.  Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności), tj. nie zakłóca konkurencji na rynku. Pomoc publiczna w wysokości nie przekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora transportu drogowego) przyznana w ciągu trzech lat nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej.

Tablica informacyjna – jest to tablica, która ma na celu informować społeczeństwo, że dana inwestycja jest finansowana ze środków unijnych. Tablica powinna być umieszczona w widocznym miejscu realizacji projektu w momencie rozpoczęcia realizacji projektu.

Tablica pamiątkowa – jest to tablica, której celem jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych. Jest umieszczana na miejscu tablicy informacyjnej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Trwałość projektu – jest to okres, w którym beneficjent musi utrzymać wszystkie założone w projekcie cele i wskaźniki. W przypadku projektów inwestycyjnych, trwałość projektu wynosi 3 lata dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast 5 lat dla dużych przedsiębiorstw.

Projekt infrastrukturalny –  projekt jest uważany za infrastrukturalny, jeśli na jego realizację  wymagane jest zezwolenie na budowę (przykładem takiego projektu są inwestycje obejmujące materiały i prace budowlane)

Projekt nieinfrastrukturalny – projekty, dla których nie jest wymagane zezwolenie na budowę (przykładem takiego projektu są inwestycje w zakup maszyn i urządzeń)

Kryteria wyboru projektów – zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą być spełnione, aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych

Wniosek o płatność – dokumentem, który jest wymagany od realizatora projektu. Z jednej strony jest on bardzo szczegółowym rozliczeniem środków wydatkowanych w konkretnym okresie realizacji projektu, a z drugiej jest wnioskiem o przekazanie kolejnej transzy środków

Natura 2000 – obszar objęty szczególną ochroną przyrody. Celem programu Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy

Ocena oddziaływania na środowisko –  jest to badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia na człowieka oraz na środowisko przyrodnicze. Jest wymagana przy projektach infrastrukturalnych.