Projekty realizowane w tamach priorytetu III będą dotyczyły podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich oraz poprawie dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Do rozdysponowania jest 1 056 325 064 EURO z EFS.

  • Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Cel jaki będzie realizowany w tym działaniu to podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekty składane przez uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym w zakresie typów operacji czy też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczyć będą m. in. tworzenia i realizacji nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowania i realizacji programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działań włączających pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, czy też tworzenia wysokiej jakości programów stażowych.

  • Działanie 3.2. Studia doktoranckie.

Celem tego działania jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym będą mogły otrzymać dofinansowanie na tworzenie i realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów doktoranckich zarówno o zasięgu krajowym jak i narodowym oraz programów kluczowych z punktu widzenia oczekiwań gospodarczych i społecznych.

  • Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Projekty realizowane w ramach działania będą przyczyniać się do osiągnięcia założonego celu szczegółowego dotyczącego poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym oraz MNiSW będą mogły otrzymać dofinansowanie na realizację projektów w zakresie programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców, międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym, czy też umożliwiające łączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

  • Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Celem jaki powinien zostać osiągnięty jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym oraz MNiSW będą mogły realizować projekty dotyczące wdrażania na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia tj. stosowanie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, procesy konsolidacji uczelni czy też podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i umiejętności informatycznych.