Tag Archives: perspektywa 2014-2020

ARiMR rozpocznie od 12 sierpnia przyjmowanie wniosków o wsparcie z PROW 2007 – 2013 od przedsiębiorców

12 sierpnia 2010 został ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o przyznanie pomocy z Działania 1.2.3 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” skierowana jest do „mikroprzedsiębiorstw”, małych i średnich firm, a także takich podmiotów, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub osiągają dochód nieprzekraczający 200 milinów euro rocznie.
W pierwszej kolejności, czyli od 12 sierpnia do 8 września, wnioski przyjmowane będą tylko od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz utworzonych przez te podmioty spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz spółdzielni.
Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR zawiera się w granicach od 100 tysięcy złotych nawet do 20 milionów złotych. Z tym że wsparcie wypłacane przez Agencję może pokryć od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę tzw. kosztów kwalifikowanych.

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (085) 748 53 83 / (022) 211 14 63.

Zmiany w Działaniu 1.4 RPO Województwa Podlaskiego

W dniu 22.06.2010r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję w sprawie nowych zasad udzielania dofinansowania w ramach Działania 1.4.
Na przełomie czerwca i lipca zostanie ogłoszony konkurs, w którym będą mogły wziąć udział zarówno mikro, małe i średnie firmy, ale także po raz pierwszy będą mogły uzyskać dofinansowanie z RPO WP duże przedsiębiorstwa.
Wszystkie przedsiębiorstwa będą mogły walczyć aż o 6 mln zł dotacji!
Najważniejsze zasady, które obowiązywać będą w najbliższym konkursie w ramach działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, przedstawia poniższa tabela:

Typ beneficjentów Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.
Maksymalna
wartość
dofinansowania
70% – Mikro i małe przedsiębiorstwa
60% – Średnie przedsiębiorstwa
50% – Duże przedsiębiorstwa oraz MSP działające w sektorze transportu
50% – MSP w przypadku pomocy de minimis
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Maksymalna kwota wsparcia 6 mln zł (zlikwidowano podział na mikro- oraz małe i średnie przedsiębiorstwa).
Minimalna/Maksymalna
wartość projektów
Mikroprzedsiębiorstwa – min. wartość dofinansowania 500 tys. zł.
Małe i średnie przedsiębiorstwa – min. wartość projektu 100 tys. zł.
Duże przedsiębiorstwa -max. wartość projektu 8 mln zł (2 mln euro).

Szansa dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

mazowszeW dniu 27.05.2010r. został ogłoszony nowy harmonogram na 2010 rok. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przewiduje ogłoszenie Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości już w czerwcu 2010. Do rozdania jest prawie 19 mln Euro. Firmy, które chciałyby pozyskać dotację na realizację nowych inwestycji:
– w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów na rynek bądź zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
– usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń;
– unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń).

Nowy harmonogram do pobrania: tutaj

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (085) 748 53 83 / (022) 211 14 63.

Wyniki z oceny formalnej Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

W dniu 26.05.2010r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 21.01.2010 r. do 01.03.2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Spośród 91 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 69 wniosków na ogólną wartość 158 379 353,57 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 63 025 822,56 zł. Odrzuconych ze względów formalnych zostało 21 wniosków na ogólną wartość 102 843 447,35 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 43 005 469,14 zł.

Wszystkie projekty opracowane przez nasze biuro przeszły pozytywnie ocenę formalną. Tym samym jest to kolejny sukces naszej firmy!

Wyniki oceny formalnej do pobrania: tutaj

Wyniki z Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa z woj. podlaskiego

W dniu 24 maja 2010r. zostały ogłoszone wyniki oceny merytorycznej z Działania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach konkursu, który odbył się w okresie 12.11.2009 r. – 29.12.2009 r. Spośród 87 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 53 wnioski na ogólną wartość 38 461 836,91 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 14 805 505,72 zł.

Wszystkie projekty opracowane przez nasze biuro znalazły się na liście rekomendowanej do dofinansowania, a my możemy pochwalić się 100% skutecznością.
Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli oraz gratulujemy uzyskania dofinansowania.

Lista do pobrania:
pozytywnie ocenione
negatywnie ocenione

Inni czytali również