Tag Archives: perspektywa 2014-2020

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich dla Beneficjentów

Informujemy, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Obowiązek publikacji zapytań ofertowych przez Beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich powstaje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Baza Konkurencyjności to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wszyscy Beneficjenci Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności zobligowani są do upubliczniania w Bazie Konkurencyjności zapytania ofertowego oraz wyników postępowań dla upublicznionych zapytań ofertowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia.

Harmonogram konkursów na 2016 r. w woj. podlaskim

1euroW dniu 24 listopada 2015 r. uchwałą nr 93/1124/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2016, który przesyłamy w załączeniu.
Istotną zmianą jest przesunięcie daty naboru wniosków w ramach działania  1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach z wcześniej planowanej na grudzień 2015- styczeń 2016 na lipiec- sierpień 2016. Dodatkowo, konkurs w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 planowany jest na wrzesień- październik 2016.

Harmonogram konkursów

Aktualny harmonogram konkursów na 2015 r. w woj. podlaskim

harmonogram21 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Harmonogram przewiduje, że pierwsze nabory na konkursy ruszą w lipcu 2015 roku. Będą one dotyczyły terenów inwestycyjnych (Działanie 1.4) i staży oraz praktyk (Działanie 3.3). Na lipiec/sierpień 2015 roku przewiduje się też konkursy związane ze zwiększeniem aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, udostępnianiem usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wzmocnieniem roli ekonomii społecznej i ochroną zasobów bio- i georóżnorogności środowiska.

Harmonogram konkursów

Pierwsze nabory w ramach PO Inteligentny Rozwój

poddzialaniePierwszy konkurs z nowej puli środków zostanie ogłoszony 2 kwietnia, a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015. Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i skierowany jest do MŚP.
Harmonogram POIG przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój

Wstępny harmonogram konkursów RPOWP

rpoPierwsze nabory wniosków z Nowej Perspektywy 2014-2020 w województwie podlaskim odbędą się już w maju i czerwcu tego roku. Będzie można składać projekty m.in. na aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo czy pomoc osobom powracającym na rynek pracy, poprzez ułatwienie im godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozwijać działalność badawczo-rozwojową, będą mogli starać się o dotacje w sierpniu i we wrześniu. Natomiast w listopadzie i grudniu ma być ogłoszony konkurs na wsparcie ekoinnnowacji w przedsiębiorstwach. Z kolei pomoc na zakładanie działalności gospodarczej będzie dostępna w październiku i listopadzie.
W tym roku będzie można również pozyskać wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej np. w budynkach użyteczności publicznej (konkurs we wrześniu – październiku), a także na odnawialne źródła energii (październik – listopad).

Należy jednak pamiętać, że uruchomienie konkursów w ramach RPO jest uzależnione od kilku czynników, m.in. pojawienia się odpowiednich rozporządzeń i wytycznych. Dlatego podane terminy mogą ulec zmianie.

Wstępny harmonogram konkursów RPO na 2015 rok