Tag Archives: perspektywa 2014-2020

Inteligentne Specjalizacje

Nowością w nowej perspektywie finansowania w porównaniu do poprzednich jest koncepcja inteligentnych specjalizacji. Powstała ona z myślą o ukierunkowaniu pomocy do kluczowych obszarów tematycznych, ustalonych na szczeblu krajowym i regionalnym. Oznacza to, że wpisywanie się danego projektu w obszar inteligentnych specjalizacji będzie zwiększał szanse na uzyskanie wsparcia.

Podlaskie Inteligentne Specjalizacje

Rdzeń specjalizacji (95% środków RPO) – tworzony jest przez firmy, klastry, sektory gospodarcze skupione w obszarach:
1.  Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
2.  Sektor usług medycznych oraz nauki o życiu i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
3.  Sektor ekologii, nauk o środowisku i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
4.  Przemysł maszynowy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości.

Specjalizacje wschodzące – sektory gospodarki, które wpisują się w krajowe inteligentne specjalizacje (zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacje technologiczne  procesy przemysłowe)

Pozostałe firmy (nie więcej niż 5% środków RPO) – nie znajdujące się ani w obszarze rdzenia ani w obszarze specjalizacji wschodzących będą mogły otrzymywać wsparcie w ramach instrumentu elastyczności, pod warunkiem realizacji projektów opartych o współpracę z sektora B+R.

Program rozwoju inteligentnych specjalizacji w województwie podlaskim
Krajowa inteligentna specjalizacja

Nowa Perspektywa 2014-2020

perspektywaProgramy krajowe w większości zostały zatwierdzone przez Unię. Polska Cyfrowa i Pomoc Techniczna to pierwsze programy operacyjne, które zatwierdziła Komisja Europejska w nowej perspektywie. Polska czeka jeszcze na akceptację krajowego Programu Inteligentny Rozwój i programów regionalnych. Negocjacje zmierzają ku końcowi, a strona polska zabiega o to, by wszystkie programy zostały zaakceptowane jeszcze w tym roku.

PO Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro m.in. na drogi, kolej oraz energetykę. PO IiŚ to największy program zatwierdzony przez Komisję Europejską. Celem programu jest poprawa atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Pieniądze z UE trafią na projekty związane z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem zmianom klimatu, transportem i bezpieczeństwem energetycznym oraz ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

PO Polska Cyfrowa – 2,17 mld euro dotyczy przede wszystkim rozwoju szerokopasmowej sieci internetowej, szczególnie na terenach wiejskich i w mniej rozwiniętych regionach, a także rozwoju e-usług w administracji publicznej. Środki wydawane w ramach tego programu przeznaczone mają być też na poszerzanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski.

PO Polska Wschodnia – 2 mld euro przeznaczone na wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

PO Wiedza Edukacja Rozwój – 4,69 mld euro, PO WER powstał na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z Powiatowego Urzędu Pracy, a w szczególności:

– Bezpłatne konsultacje z analitykiem
– Weryfikację szans na uzyskanie dofinansowania
– Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami

Osoby bezrobotne, planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą na bieżąco wnioskować o dofinansowanie. Dotacje będą udzielane wszystkim osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w wysokości do 20 000 zł.

Opłatę za przygotowanie dokumentacji pobieramy dopiero w momencie uzyskania środków!

Więcej informacji można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23

Nabór wniosków w konkursie 02/14/1.1.7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

euroOd 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. można składać wnioski w konkursie 02/14/1.1.7 z działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania wynosi 1 465 640,31 EUR, co daje 6 176 941,09 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.
O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy na inwestycje zwiększające ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
– zmiany organizacyjne i procesowe;
– zmiany organizacyjne i produktowe;
– zmiany procesowe;
– zmiany produktowe.
Więcej informacji tutaj

Fundusze Europejskie 2014-2020

20 mld euro trafi do przedsiębiorców z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 (z 82,5 mld euro jakie otrzyma Polska). Najwyższy poziom dotacji będą mogły uzyskać inwestycje ulokowane w Polsce Wschodniej. W porównaniu z latami 2007 – 2013 znacząco spadły w województwach maksymalne wysokości dotacji w stosunku do wartości całej inwestycji. Nie dotyczy to tylko regionów Polski Wschodniej, gdzie wsparcie z UE dla dużych firm może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a dla średnich i małych przedsiębiorstw odpowiednio 10 i 20% więcej.
Przedsiębiorcy, którzy zaplanowali prace badawczo rozwojowe oraz inwestycje związane z inteligentnymi specjalizacjami mają największe szanse na wsparcie. Warto pomyśleć o planach inwestycyjnych już teraz, ponieważ nadal trwają negocjacje z Komisją Europejską. Bardzo optymistycznym założeniem jest, iż pierwsze konkursy wystartują już w grudniu, jednak realnie w pierwszej połowie 2015 r.

Źródło: link

Inni czytali również