Tag Archives: perspektywa 2014-2020

Wyniki oceny merytorycznej w ramach Działania 3.2

poleZ radością informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna w konkursie dla przedsiębiorstw z branży turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działania 3.2, w którym to nasz projekt uzyskał najwyższe procentowe dofinansowanie, aż 55% kosztów kwalifikowanych. Spośród 18 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 11. Kolejna ocena merytoryczna wyłoniła jedynie 6 wniosków na ogólną wartość 37 761 867,48 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 16 094 773,11 zł.

Lista wyników dostępna tutaj

Dotacje na odnawialne źródła energii

energiaJuż 7 listopada ruszył konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na inwestycje w odnawialne źródła energii, ale wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby.
Konkurs z Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów, szkół, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych czy placówek kultury. Dofinansowanie będą mogły przeznaczyć na projekty związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł, pod warunkiem że wykorzystają ją na własny użytek.
Wsparcie może zostać udzielone m.in. na: zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych (chodzi tu m.in: o energię wodną, wiatrową, słoneczną czy uzyskiwaną z biomasy), budowę niezbędnej infrastruktury czy zakup nowoczesnych technologii.
Budżet tego konkursu wyniesie ponad 15 mln zł. Wnioski można składać do 9 stycznia 2014 roku.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z branży turystycznej

krajobrazJeszcze w tym roku przedsiębiorcy z Podlasia będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie na projekty inwestycyjne:
– budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej,
– nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
– stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na inwestycje turystyczne, pod warunkiem że będą zlokalizowane na terenach atrakcyjnych turystycznie
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej zostanie uruchomione jeszcze w 2013 roku.

Konkurs w ramach Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach II rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Przewiduje się, że ogłoszenie konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

Wsparcie na realizację projektów złożonych w ramach tego konkursu będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438 z późn. zm.). Konkurs zostanie skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MSP.

W ramach działania 4.4 PO IG przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie projektów inwestycyjnych w wysokiej fazie przygotowania realizacyjnego, czyli wykonalnych pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Wykonalność projektu będzie weryfikowana na podstawie załączonych do wniosku o dofinansowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji (licencji, pozwoleń oraz decyzji, w tym również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kompletu dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko, jeśli taka ocena jest wymagana, a także pozwolenia na budowę).

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

flagaNa sesji Sejmiku zostały przedstawione Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, regiony skupią się na realizacji 11 celów tematycznych, szczególny nacisk muszą położyć na cztery z nich: badania i rozwój, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną. Ważne będzie też wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Będzie to możliwe, gdyż programy regionalne w nowej perspektywie będą dwufunduszowe, czyli zasilane pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po przyjęciu założeń przez radnych, kontynuowane będą prace nad dokumentem. Zajmuje się tym specjalnie powołana grupa robocza ds. wsparcia przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W jej skład weszło szerokie grono osób, reprezentujących różne środowiska naszego regionu, m.in. przedstawiciele administracji publicznej, partnerzy społeczni i gospodarczy. Nad kształtem dokumentu czuwa również Komitet Sterujący Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego (odpowiada zarówno za wdrażanie Strategii Rozwoju, jak i przygotowanie na poziomie strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Jesienią RPO ma być negocjowany z Komisją Europejską. Następnie, podobnie jak w przypadku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, odbędą się szerokie konsultacje społeczne.

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (prezentacja)

Inni czytali również