Tag Archives: perspektywa 2014-2020

Wyniki oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 RPO WP

zlotowkiW dniu 26.06.2013 r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów z złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 15.10.2012 r. do 07.12.2012 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Spośród 117 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 83 wnioski na ogólną wartość 257.169.994,16 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 103.521.992,64 zł. Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 31 wniosków na ogólną wartość 108.425.251,83 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 46.380.103,32 zł. Ponadto w trakcie oceny merytorycznej: – 2 wnioski zostały cofnięte na ponowną ocenę formalną i zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych; – 1 wniosek został wycofany przez Beneficjenta.

Z radością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro, przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

Lista projektów do pobrania: tutaj

Ostatnie nabory na projekty e-usług z POIG

internetW ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odbędą się jeszcze dwa nabory wniosków o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących e-usług.
Pierwszy nabór dotyczy Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, w którym przewidziano dofinansowanie na projekty dotyczące przedsięwzięć o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.
Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.
Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 28 czerwca 2013r.

Drugi nabór dotyczy Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, którego ogłoszenie przewidziano na 8-19 lipiec 2013r.
W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem kwalifikowanych do wsparcia projektów jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług.
O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.
W naborze mogą aplikować również firmy funkcjonujące do 2 lat z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.
Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Maksymalna kwota dotacji to 600 tys. złotych.

Został już uruchomiony konkurs dla mikro i małych przedsiębiorców z Mazowsza

Od 28.05.2013r. do 28.06.2013r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorstw zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Do konkursu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorstw mogą aplikować mikro i małe przedsiębiorstwa. Budżet konkursu sięga 5 mln euro .
Projekty mogą dotyczyć:
– zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z:
a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,
d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

-nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych) i prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50%, przy maksymalnej kwocie dotacji wynoszącej 750 tys. zł.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.

Nabory wniosków w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

ciagnikOd 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. ARiMR prowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji.

W kwietniu ARiMR zorganizuje jeszcze dwa inne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego.  W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Następnie, od 13 do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.

Lista rankingowa projektów z Działania 3.2 RPO WP

7 marca zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie dla przedsiębiorstw z branży turystycznej, trwającym od 3 sierpnia do 17 września 2012 roku.
Spośród 17 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 11. Ich łączna wartość  to 56,2 mln zł. Dofinansowanie wynosi 23,8 mln zł. Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro, uzyskały dofinansowanie.

Lista rankingowa projektów do pobrania: tutaj