Tag Archives: perspektywa 2014-2020

Nowy Harmonogram naboru wniosków dla podlaskich przedsiębiorców na rok 2012

500euroW dniu 11.10.2011r. Zarząd województwa ustalił harmonogram konkursów na 2012 rok. Dotacje dla samorządów i firm będą głównie finansowane z dodatkowej puli 36 mln euro, którą Podlasie otrzymało za sprawną realizację RPO (tzw. Krajowa Rezerwa Wykonania).
Dzięki premii dwukrotnie o dotacje będą mogły starać się przedsiębiorstwa (na początku roku i jesienią 2012 roku).

Planowany harmonogram na 2012 rok: tutaj

Wyniki z oceny formalnej – Działanie 1.4 RPO WP

W dniu 15 września 2011r. zakończył się pierwszy etap oceny wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie inwestycji z Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Budżet konkursu wynosi 12 mln euro. Przedsiębiorcy, których projekty otrzymały pozytywną ocenę formalną, ubiegają się o nieco ponad 147 mln zł. Łączna wartość planowanych przez nich inwestycji sięga 370 mln zł.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród firm – złożono 256 wniosków. Nabór odbywał się na nieco odmiennych od dotychczasowych zasadach, w jeszcze większym stopniu premiujących innowacyjne przedsięwzięcia. Zwiększono bowiem liczbę maksymalną liczbę punktów, która w trakcie oceny merytorycznej może zostać przyznana za innowacyjność projektu (z 32 do 40). Wyższą premię (w porównaniu w wcześniejszymi konkursami) otrzymają również przedsiębiorcy, którzy stworzą najwięcej miejsc pracy w gminach słabo rozwiniętych.

Wymagań formalnych konkursu nie spełniło 91 wniosków. Najczęstszą przyczyną negatywnej oceny był brak decyzji dotyczącej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Jest to błąd, który zgodnie z zasadami konkursu, nie może zostać poprawiony. O odrzuceniu wielu projektów decydowały także niedopuszczalne zmiany w opisach i założeniach przygotowanych projektów (np. biznesplanach), których dokonywali wnioskodawcy w trakcie poprawy uchybień formalnych.

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro, pozytywnie przeszły ocenę formalną.

Lista projektów do pobrania: tutaj

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

289_335_0

W dniu 26 sierpnia 2011r. został ogłoszony konkurs z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowanego z PROW 2007 – 2013. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR od 26 września do 7 października 2011 r. Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda złotych.Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

ARiMR może przyznać pomoc podmiotom wykonującym bądź podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie m.in.:
• usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła i rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

W tym roku pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie udzielana na równie korzystnych warunkach jak rok temu. Na projekty, po realizacji których zostanie utworzone jedno miejsce pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł, w przypadku utworzenia dwóch miejsc 200 tys. zł – a w przypadku utworzenia trzech lub więcej nowych miejsc pracy będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł.

Dotacje inwestycyjne dla lubelskich firm już w maju

289_330_0

Według harmonogramu naborów konkursu opublikowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości już w maju lubelscy przedsiębiorcy będą mogli składać swoje projekty do Działania 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie będą mogły pozyskać małe i średnie firmy na projekty dotyczące:
– budowy, rozbudowy, przebudowy przedsiębiorstw (produkcyjnych /usługowych),
– zróżnicowania produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej),
– zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
– wsparcia innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej,
– zastosowania nowoczesnych technologii w tym technologii informacyjnych (ICT).
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% – małe przedsiębiorstwa
60% – średnie przedsiębiorstwa
Maksymalna wartość wsparcia wyniesie 2 mln zł

Konkurs dla podlaskich przedsiębiorców rusza 20 kwietnia

289_326_0W dniu 20.04.2011r. został uruchomiony nabór wniosków z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw RPO WP. Projekty mogą zostać złożone przez mikro-, małe lub średnie firmy. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o taką samą maksymalną kwotę dofinansowania, czyli aż 6 mln zł. Zarząd województwa podlaskiego zdecydował, że budżet konkursu wyniesie 12 mln euro.
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% – mikro i małe przedsiębiorstwa
60% – średnie przedsiębiorstwa
50% – MSP działające w sektorze transportu
Jednak szansę na dofinansowanie będą miały jedynie nowe inwestycje. O powodzeniu w konkursie w większym niż dotychczas stopniu będzie decydowała innowacyjność przedsięwzięć przygotowanych przez przedsiębiorców. Zwiększono bowiem liczbę maksymalną liczbę punktów przyznawanych za innowacyjność projektu (z 32 do 40). Na wyższą premię (w porównaniu w wcześniejszymi konkursami) będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy stworzą najwięcej miejsc pracy w gminach słabo rozwiniętych. Celem wprowadzonych zmian jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji inwestycji na najwyższym światowym poziomie oraz w tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy dla mieszkańców województwa podlaskiego.
Wnioski przyjmowane będą od 20 kwietnia do 8 lipca.

Szczegółowe informacje pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.