Realizowane projekty w ramach tego priorytetu mają na celu wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej, wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

  • Działanie 5.1. Programy profilaktyczne.

Celem szczegółowym tego działania jest wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej. Realizowane będą projekty polegające na opracowaniu i wdrażaniu projektów profilaktycznych.

  • Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel jaki ma spełniać realizacja projektów w tym działaniu to wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekty mają między innymi wspierać deinstytucjonalizację opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

  • Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem tego działania jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych. Uczelnie będą mogły skorzystać z dotacji na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

  • Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Realizacja projektów w ramach tego działania przyczyni się do rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. Na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi, kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, kształcenienia podyplomowego lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno- demograficznych kraju mogą liczyć instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.