dofinansowanie20.04.2018  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – Ekoinnowacje.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 185,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła niespełna 86 mln zł. Z 50 wniosków aż 12 nie zostało dopuszczonych do oceny formalno-merytorycznej. Natomiast z 38 projektów poddanych ocenie, jedynie 9 zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały dofinansowanie, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!