3-offer14.02.2019  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 73 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 185,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła około 208  mln zł.  Ocenie formalno-merytorycznej zostało poddane 59 projektów, z czego 36 zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej po raz kolejny osiągnęliśmy 100 % skuteczności! Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!