ozeoze28 maja 2018 roku opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. 

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 70 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 86 133 950,28 zł. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania to 51 296 717,22 zł.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy merytorycznej złożony przez nas projekt firmy Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz z wynikiem 62,59 punktów(pozycja 8 na liście rankingowej) otrzymał pozytywną ocenęco jest potwierdzeniem naszej skuteczności.  Pełna lista rankingowa tutaj.

Kolejny nabór w ramach tego działania rozpocznie się już 29 czerwca i potrwa do 31 lipca br.

Tak jak w poprzednim naborze, dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty związane z:

-modernizacją i rozbudową linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
-modernizacją instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
-kompleksową modernizacja energetyczną budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE;
-zastosowaniem energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
-wdrażaniem systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
-zastosowaniem technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;

Szczegółowe informacje o naborze dostępne tutaj. 

Zapraszamy do kontaktu!