02.08.2016 zatwieimagesrdzona została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Z dużej liczby złożonych wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, po weryfikacji wymogów formalnych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu przekazano 18 wniosków. Ocenę merytoryczną przeszły tylko 2 projekty o całkowitej wartości  2 402 750,78 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 660 437,53 zł.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej złożony przez nas projekt uzyskał dofinansowanie. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszemu klientowi. Wniosek zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania z uzyskaną liczbą 72 pkt na podstawie oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących.

Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj