puchar16 czerwca zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie 01/14/1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjengo Warmii i Mazur na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej nr 1 Przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności predsiębiorstw Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Spośród 112 wniosków złożonych w ramach konkursu, 95 zostało ocenionych poprawnie pod wzgledem formalnym. Ocene merytoryczną przeszło 66 projektów. Ich całkowita wartość to 140 957 022,21 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 48 974 503,75 zł.

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro uzyskały dofinansowanie.

Lista rankingowa projektów tutaj