289_313_0

W dniu 21.12.2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 12.08.2010 r. do 30.09.2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Spośród 45 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 25 wniosków na ogólną wartość 204 070 039,11 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 67 272 856,35 zł. Odrzucone ze względów formalnych zostało 20 wniosków na ogólną wartość 90 422 578,75 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 38 592 569,25 zł.

Lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie: tutaj