Zgodnie z przyjętym zakresem wsparcia, interwencja programu będzie ukierunkowana na rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym (ratownictwa medycznego oraz ponadregionalnych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych), które będą tworzyć warunki dla zwiększenia dostępu do niej wszystkim mieszkańcom, przyczyniając się tym samym do zakładanego zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.

  • Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Celem działania 9.1. jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. W ramach działania zostaną utworzone dodatkowe jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego i jednostki z nim współpracujące adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb, m. in. na podstawie danych demograficznych tak, aby zapewnić równy dostęp mieszkańców Polski oraz przebywających na jej terenie obcokrajowców do świadczeń ratownictwa medycznego (szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe).

  • Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Celem Działania 9.2 jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy. W ramach działania realizowane będą projekty w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia o charakterze ponadregionalnym w odniesieniu do wybranych specjalizacji kluczowych ze względu na istniejące trendy epidemiologiczne oraz demograficzne. Wsparcie dotyczyć będzie oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych o znaczeniu ponadregionalnym dedykowanych chorobom, które stanowią najistotniejsze problemy zdrowotne osób dorosłych tj.: chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym.