flagaNa sesji Sejmiku zostały przedstawione Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, regiony skupią się na realizacji 11 celów tematycznych, szczególny nacisk muszą położyć na cztery z nich: badania i rozwój, wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarkę niskoemisyjną. Ważne będzie też wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Będzie to możliwe, gdyż programy regionalne w nowej perspektywie będą dwufunduszowe, czyli zasilane pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po przyjęciu założeń przez radnych, kontynuowane będą prace nad dokumentem. Zajmuje się tym specjalnie powołana grupa robocza ds. wsparcia przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W jej skład weszło szerokie grono osób, reprezentujących różne środowiska naszego regionu, m.in. przedstawiciele administracji publicznej, partnerzy społeczni i gospodarczy. Nad kształtem dokumentu czuwa również Komitet Sterujący Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego (odpowiada zarówno za wdrażanie Strategii Rozwoju, jak i przygotowanie na poziomie strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Jesienią RPO ma być negocjowany z Komisją Europejską. Następnie, podobnie jak w przypadku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, odbędą się szerokie konsultacje społeczne.

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (prezentacja)